Foto slideshow

Kirioroshi

Kirioroshi
Japan

Japan
Kirioroshi

Kirioroshi
Tate Hiza

Tate Hiza
Uki Gumo

Uki Gumo
Japan

Japan
Noto

Noto
Japan

Japan
Nukitsuke

Nukitsuke
Shinken

Shinken
Stage Victoria Canada

Stage Victoria Canada
John Ray Sensei

John Ray Sensei
Bielefeld Duitslan

Bielefeld Duitslan
Japan

Japan
Melsbroek 2002

Melsbroek 2002
Melsbroek Iaido

Melsbroek Iaido
Enbu

Enbu
Melsbroek Iaido 2016, Fehr Sensei & Tanaka Sensei

Melsbroek Iaido 2016, Fehr Sensei & Tanaka Sensei
Kiri o roshi

Kiri o roshi
US Enbu

US Enbu
Melsbroek Iaido 2017

Melsbroek Iaido 2017