Diaporama photo

Kirioroshi

Kirioroshi
Japon

Japon
Kirioroshi

Kirioroshi
Tate Hiza

Tate Hiza
Uki Gumo

Uki Gumo
Japon

Japon
Noto

Noto
Japon

Japon
Nukitsuke

Nukitsuke
Shinken

Shinken
Stage Victoria Canada

Stage Victoria Canada
John Ray Sensei

John Ray Sensei
Bielefeld Allemagne

Bielefeld Allemagne
Japon

Japon
Melsbroek 2002

Melsbroek 2002
Melsbroek Iaido

Melsbroek Iaido
Enbu

Enbu
Melsbroek Iaido 2016, Fehr Sensei & Tanaka Sensei

Melsbroek Iaido 2016, Fehr Sensei & Tanaka Sensei
Kiri o roshi

Kiri o roshi
US Enbu

US Enbu
Melsbroek Iaido 2017

Melsbroek Iaido 2017